Contact

Bent u op zoek naar een goede harpiste voor een concert zoals, concertavond, achtergrondmuziek, galerie opening?
U kunt mij een bericht sturen naar mijn emailadres: vandijk_loes@hotmail.com
Ik probeer zo snel mogelijk u terug te beantwoorden.


Privacyverklaring Harpiste Loes van Dijk (verder: HLD) Harpiste Loes van Dijk (kortweg HLD ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Harpiste Loes van Dijk Email vandijk_loes@hotmail.com telefoon (+31) 6 34 11 43 06 Persoonsgegevens die wij verwerken HLD verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - E-mailadres - Telefoonnummer - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, of n.a.v. onze diensten zoals n.a.v. het deelnemen aan harplessen en/of muzikale activiteiten Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vandijk_loes@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken HLD verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - het uitoefenen van de doelstellingen van HLD, inclusief maar niet beperkt tot o het organiseren van harplessen en harpevenementen; o het faciliteren en bevorderen van deelname aan harpevenementen. - het bijhouden van een administratie; het doen van relatiebeheer; - het verstrekken en verzenden van informatie (bijvoorbeeld nieuwsbulletins) en/of het doen van aanbiedingen en mededelingen; - het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten; - het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden; - het voldoen aan wettelijke verplichtingen. - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u verder te kunnen helpen. Geautomatiseerde besluitvorming HLD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HLD) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren HLD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor gegevens. Delen van persoonsgegevens met derden HLD verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HLD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. HLD zal buiten haar gegevensverwerkingsdoelen om geen gegevens van u als cliƫnt, daaronder te verstaan natuurlijke personen, organisaties en instellingen delen met andere natuurlijke of rechtspersonen zonder de expliciete schriftelijke goedkeuring van de betrokkene. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken HLD gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HLD en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk sturen aan: Harpiste Loes van Dijk Hogeweg 18 5808 BE Oirlo Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HLD wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen HLD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u dat schriftelijk melden aan: vandijk_loes@hotmail.com .